Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

Bevezető

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően arról, hogy a DanubiSoft Kft. (a továbbiakban: Társaság) milyen személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel a szolgáltatásaink igénybevétele során.

A tájékoztatót, annak tartalmát a Társaság magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Fogalmak

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Különleges adat: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. Különleges adat az Infotv. 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, valamint az egészségi állapotra vonatkozó adat esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Adatkezelés

A DanubiSoft Kft. fő tevékenysége a saját készítésű vállalat- és termelésirányítási rendszer (dSuite) fejlesztése és kiadása.

A Társaság által kezelt adatok nagy része céges adat, amely a nyilvános adatbázisokban fellehető, de sok természetes személyre vonatkozó személyes adat is található az adatbázisban, amelyek nem különíthetők el a szolgáltatásnyújtás során.

Társaságunk szolgáltatásaival összefüggő adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, a személyes adatok közvetlenül az érintettektől származnak.

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az érintett a rá vonatkozó adatok kezeléséhez adhatja a hozzájárulását.

A Társaság adatkezelési tevékenysége során arra törekszik, hogy tisztességesen járjon el az adatkezelése során, a kezelésében lévő személyes adatokat jogszerűen kezelje, a Felhasználó számára adatkezelési tevékenysége átlátható legyen. Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő adatkezelési elveit és gyakorlatát.

A pontatlan személyes adatokat a Társaság haladéktalanul töröli vagy helyesbíti (pontosság elve).

Nekünk megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Telefonbeszélgetéseinket nem rögzítjük.

Hívása kezdeményezésével Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármely ügyben (terméktámogatás, panasztétel, információkérés stb.) hozzánk fordul telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, a teljes körű tájékoztatás megismerését követően, az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetést rögzítse.

A kezelt adatok köre

Személyes azonosító adatok:

 • vezetéknév, keresztnév,
 • születési név,
 • titulus,
 • születési hely, idő,
 • anyja neve,
 • elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, állandó lakóhely, tartózkodási hely),
 • valamint az ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Társaságunk nem kezel különleges adatot, egészségügyi adatot, bűnügyi adatot.

Szolgáltatásaink szerződésszerű teljesítéséhez, a teljesítés elősegítéséhez, az ügyfelek tájékoztatásához kapcsolódó adatok:

 • Adószám
 • Azonosító
 • Bankszámlaszámok
 • Bejelentkezés dátuma
 • Bejelentkezés IP cím
 • Bejelentkező felhasználó ID
 • E- email cím
 • Cég neve
 • Cégjegyzékszáma
 • EU adószám
 • Faxszám
 • Postázási cím, név, ország
 • Telefonszám

Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a marketing célból átadott adatokat.

Naplóállományunk elemzése során felmerült adatokat más információval nem

kapcsoljuk össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszünk.

Az adatkezelés időtartama

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart az adatkezelés.

A szerződéses kötelezettség teljesítése jogcímén a szerződés megszűnését követően a Ptk. szerinti elévülési idő, 5 év elteltéig, a szerződés megszűnését követően jogos érdek érvényesítése jogalapon.

A kibocsátott számlák az Árt. és az Szmt. előírása alapján 8 évig megőrzési kötelezettség áll fenn.

Biztosítjuk, hogy az Ügyféladatok kezelésében részt vevő munkatársaink az ilyen adatokat kizárólag az Ön megbízásai alapján kezeljék, továbbá arra kötelezzük őket, hogy még szerződésük megszűnése után is titokban tartsák és védjék az ilyen adatokat.

Adatbiztonság

A személyes adatok tárolása és feldolgozása Társaságunk székhelyén és budapesti telephelyén történik.

A Társaság kijelenti, hogy a személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi az adatvédelmi incidensek (pl. érintett adatainak elvesztése, más célra való felhasználása, illetéktelen személy általi megismerése, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása vagy törlése) elkerülése érdekében.

Társaságunk megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, elvesztéstől, illetőleg minden lehetséges fenyegetéstől.

Gondoskodunk a személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok fizikai védelméről.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Az érintettek jogai (rendelet III. fejezete)

Valamennyi érintett kérheti saját személyes adatainak pontosítását, illetve a jogviszony megszűnését követően a törlését.

Az érintett az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen tiltakozhat a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen.

Honlapra vonatkozó információk

A felhasználó a www.danubisoft.hu weboldalt ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogathatja.

A felhasználó az adatok átadásával, és elküldésével, valamint a honlap látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy az átadott adatait az adatkezelő a jogszabályokban, valamint a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza, valamint hozzájárul az adatkezeléshez.

A szükséges felhatalmazás nélkül nem áll módunkban hírlevelet küldeni a Felhasználó részére és nem használhatja a honlapnak a sütikkel érintett oldalait.

Kapcsolattartás, jogérvényesítés

Adatkezelő és Adatfeldolgozó megnevezése:

Név:                                  DanubiSoft Kft

Székhely:                          2119 Pécel, Korányi utca 24.

Képviselő neve:                Bálint Noémi ügyvezető

Cégjegyzékszám:              01-09-691491

Adószám:                          12538399-2-13

Telefonszám:                    +36 70 601 09 31

E-mail cím:                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jogainak megsértése esetén:

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; weboldal: www.naih.hu) fordulhat,

- vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

Ügyfélkapu

Vélemények

„A dSuite rendszer használata csökkentette a dolgozói jelentések pontatlanságából adódó eltéréseket, javította a gyártási folyamatok nyomon követhetőségét.”

Fehér Zsolt
Knott-Technik-Flex Kft. - Műszaki menedzser

 

"Mióta a dTrade Kereskedelmi Rendszert használjuk, mindig naprakész adatokat kapok, és átlátom a vállalat működését.”

Hosó János
Holux Kft. - Vezérigazgató.