Adatkezelési tájékoztató

A DanubiSoft Kft., mint adatkezelő olyan személyek adatait tartja nyilván, akik szolgáltatásaink és termékeink iránt érdeklődnek vagy már meglévő partnereink kapcsolattartói (a továbbiakban: érintett).

Nagy hangsúlyt fektetünk ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelmére. Jelen adatkezelési tájékoztatóban megismerhetik, hogy adatkezelőként milyen adatokat tartunk nyilván és hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2018. május 24-től visszavonásig érvényes és szükség szerinti a Magyarországon hatályos jogszabályoknak és rendeleteknek megfelelően frissül.

 1. Adatkezelése során használt alapelvek
 • a személyes adatokat jogszerűen valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben
 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága

Néhány, a tájékoztatóban használt fogalom az irányadó a GDPR rendelet értelmében

„személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl.: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl.: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel

 1. Az adatkezelő adatai

Rövid cégnév:                   DanubiSoft Kft.

Székhely:                            1135 Budapest, Szent László út 13. 2.

Telephely:                          1161 Budapest, Rákóczi út 51. / 7624 Pécs, Őz utca 5.

Adószám:                            12538399-2-41

Cégjegyzékszám:             01-09-335372

E-mail:                                  info@danubisoft.hu

Honlap:                                www.danubisoft.hu

Telefonszám:                    +36-70/601-09-31

Cégünk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: C-Host Kft. (1115 Budapest, Halmi utca 29.; info@nethely.hu)

 1. Adatkezelési területeink
  Tevékenység megnevezéseAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaA kezelt személyes adatokAdatkezelés időtartama
  Termékbemutatótermékbemutató szervezéseHozzájárulásérdeklődési terület, név, e-mail cím, telefonszám, egyéb megadott személyes adathozzájárulás visszavonására beérkezett kérelem teljesítéséig
  Ajánlatkérésüzleti kapcsolat előkészítése a megkeresővel, kérdések és kérések megválaszolása, tájékoztatás nyújtása a termékekről, szolgáltatásokrólHozzájárulásérdeklődési terület, név, e-mail cím, telefonszám, egyéb megadott személyes adathozzájárulás visszavonására beérkezett kérelem teljesítéséig
  Hírlevél szolgáltatásmarketing- és termékinformációk kiküldése, tájékoztatás termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos akciókról, újdonságokról, a legfrissebb verziókról, fejlesztésekről, fontos jogszabályi és technológiai változásokrólHozzájárulásérdeklődési terület, név, e-mail cím, telefonszám, egyéb megadott személyes adathírlevélről történő leiratkozásig
  Ügyintézés/panaszészrevétel, egyéb megkeresésre válaszadás, panaszkezelésjogi kötelezettségérdeklődési terület, név, e-mail cím, telefonszám, egyéb megadott személyes adat5 évig
 2. Sütik kezelése

A honlapunkon rendszer sütiket (cookie-kat) alkalmazunk. A süti egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldal látogatóiról.

A sütik olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „Segítség” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A „privát” vagy „inkognitó” módban történő böngészés, illetve olyan bővítmények használata, mint például az Unlock vagy az Adblock megakadályozhatják a sütik és hasonló eszközök települését a böngészésre használt eszközön.

 A sütik célja weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy Ön a honlap bizonyos funkciót nem vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: a látogató hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: böngészés ideje

 1. Egyéb adatkezelési információk

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

Önt az alábbi jogok illetik meg adatkezelésünkkel kapcsolatosan:

 • Azonosítás: A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Amennyiben ez nem lehetséges, kérését nem tudjuk teljesíteni. Az azonosítást követően írásban, elektronikusan nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. A kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes.
 • Hozzájárulás visszavonása: Ön a GDPR 7. cikke értelmében bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, mely esetben az erről szóló értesítés kézhezvételét követően, az Ön személyes adatainak kezelését megszüntetjük.
 • Tájékoztatást kérhet: Ön a GDPR 15. cikke értelmében tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy milyen személyes adatait kezeljük.
 • Helyesbítést kérhet: Ön a GDPR 16. cikke értelmében kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatait.

Amennyiben élni szeretne fenti jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban megadott elérhetőségeink egyikén.

 1. Jogorvoslat

Az érintett az adatkezelőtől kérheti a személyes adataiba való betekintést, a személyes adatai helyesbítését, továbbá ha az adatkezelés célja már nem indokolja, akkor a személyes adatai kezelésének korlátozását vagy megszüntetését.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információsza­badság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele van adatkezelésünkkel kapcsolatban, jelezze felénk info@danubisoft.hu e-mail címen.

Budapest, 2018. május 24.